Czynności notarialne - Ustanowienie służebności

RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI:

 • służebność gruntowa,
 • służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej),
 • służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej).

Do ustanowienia służebności, należy dostarczyć:

 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności, o ile jest wymagana,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • określenie rodzaju służebności, treści służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona,
 • określenie czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna,
 • określenie czy służebność zostanie ustanowiona na czas określony czy nieokreślony, 
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 •  jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • odpis zwykły księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego, 
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.