Czynności notarialne - Pełnomocnictwo

Przed dokonaniem czynności notariuszowi powinny zostać przekazane następujące informacje:

  • dane mocodawcy, to jest (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), a w przypadku, jeśli mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
  • dane pełnomocnika lub pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  • w przypadku chęci ustanowienia kilku pełnomocników – informacja, czy każdy z pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie
  • zakres pełnomocnictwa – do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować mocodawcę),
  • w przypadku pełnomocnictwa dotyczącego konkretnego przedmiotu (np. działki lub lokalu) – numer księgi wieczystej  lub dokument opisujący ten przedmiot tj. np., wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna.