Czynności notarialne - Akt poświadczenia dziedziczenia

Dokumenty wymagane, do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • oryginał odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy,
  • oryginały odpisów skróconych aktów urodzenia wszystkich spadkobierców ustawowych,
  • oryginały odpisów skróconych aktów małżeństwa małżonka spadkodawcy i spadkobierców ustawowych w razie zawarcia związku małżeńskiego i zmiany nazwiska,
  • dokument zawierający nr PESEL spadkodawcy, 
  • testament (jeśli został sporządzony),
  • oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli były składane),
  • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),
  • odpis z księgi wieczystej / numer księgi wieczystej, prowadzonej dla każdej wchodzącej w skład spadku nieruchomości, lokalu, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.