Czynności notarialne - Umowa sprzedaży

Podstawowe informacje i dokumenty wymagane do umowy sprzedaży:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 • dodatkowo, w przypadku firm – nr KRS lub REGON, NIP, uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności, o ile jest wymagana,
 • określenie przedmiotu sprzedaży,
 • podstawa nabycia, np. jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • określenie ceny rynkowej oraz sposobu i terminu zapłaty ceny (jednorazowo, w częściach – ilu i w jakiej wysokości, gotówka/przelew, środki własne/z udzielonego kredytu), 
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • nr konta bankowego,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 •  jeśli przedmiot umowy jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
 •  jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Dodatkowe informacje i dokumenty wymagane do sprzedaży działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do ksiąg wieczystych, dla wszystkich działek znajdujących się w przedmiotowej księdze wieczystej,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta potwierdzające, że przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa rozdziale 5 w/w ustawy,
 • zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) potwierdzające, że przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, 
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została dla przedmiotowej nieruchomości wydana,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
  a) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej, a inna na wypisie z rejestru gruntów),
  b) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej,
  c) założenia nowej księgi wieczystej,
  d) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działek mniejszych niż 30a,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej),

Dodatkowe dokumenty wymagane przy sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu,
 •  
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.