Czynności notarialne - Umowa o dział spadku

Podstawowe dokumenty wymagane do działu spadku:

 • dane spadkobierców, to jest (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), 
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości),
 • określenie czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejkolwiek ze stron,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy, 
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy,
 • podstawa nabycia, np. jeden z wymienionych dokumentów, to jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 • jeśli przedmiot umowy jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dodatkowe dokumenty wymagane do działu spadku działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do ksiąg wieczystych, dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
  a) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej, a inna na wypisie z rejestru gruntów),
  b) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej,
  c) założenia nowej księgi wieczystej,
  d) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działek mniejszych niż 30a,
 • dodatkowo, gdy dział spadku nie jest dokonywany pomiędzy osobami bliskimi:
  a) zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,
  b) zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) potwierdzające, że przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
  c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
  d) ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została dla przedmiotowej nieruchomości wydana,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy dziale spadku spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy umowie działu spadku nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.