Czynności notarialne - Spółki

Do sporządzenia umowa spółki z o.o. należy podać:

 • dane osobowe wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, 
 • firmę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów przypadających poszczególnym wspólnikom,
 • informację o organach spółki,
 • czas trwania spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony.

Do sporządzenia protokołu spółki kapitałowej należy dostarczyć:

 • numer KRS spółki, której zgromadzenie ma się odbyć,
 • ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki, jeżeli ma ulec zmianie,
 • porządek obrad zgromadzenia,
 • treść projektowanych uchwał.

Do sporządzenia statutu spółki akcyjnej należy podać:

 • dane osobowe akcjonariuszy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), a w przypadku, jeśli akcjonariuszem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 • firmę spółki,
 • siedzibę spółki (miejscowość),
 • przedmiot działalności spółki zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • czas trwania spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli
 • informację o organach spółki.