Czynności notarialne - Umowa o podział majątku wspólnego

Podstawowe dokumenty wymagane do umowy podziału majątku wspólnego:

 • dane małżonków, to jest (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), 

 • określenie, czy podział następuje w związku z: zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczeniem separacji, orzeczeniem rozwodu, 

 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy, 
 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości), 
 • określenie czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejkolwiek ze stron oraz czy jest ostateczny,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy, 
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • jeśli podział majątku następuje w związku z zawarciem umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, 
 •  jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem separacji – prawomocny odpis wyroku orzekającego separację, 
 • jeśli podział majątku następuje w związku z orzeczeniem rozwodu – prawomocny odpis wyroku orzekającego rozwód,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 • jeśli przedmiot umowy jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
 • jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Dodatkowe dokumenty wymagane do umowy podziału majątku wspólnego obejmującego działkę:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej (numer księgi wieczystej),
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do ksiąg wieczystych, dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
  a) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej, a inna na wypisie z rejestru gruntów),
  b) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej,
  c) założenia nowej księgi wieczystej,
  d) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działek mniejszych niż 30a,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Dodatkowe dokumenty wymagane do umowy podziału majątku wspólnego obejmującego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, umowa 
 • o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś 
 • w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.

Dodatkowe dokumenty wymagane do umowy podziału majątku wspólnego obejmującego nieruchomości stanowiące samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu):

 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.