Czynności notarialne - Ustanowienie hipoteki

Do ustanowienia hipoteki, należy dostarczyć:

  • dane osoby ustanawiającej hipotekę (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności, o ile jest wymagana,
  • dokument, z którego wynika obwiązek ustanowienia hipoteki (np. umowa kredytu, umowa pożyczki),
  • zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki,
  • podstawę nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie, której stronie przysługuje dane prawo,
  • odpis zwykły księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego jest prowadzona, 
  • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do ksiąg wieczystych, dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej,
  • jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).