Czynności notarialne - Testament

Do sporządzenia testamentu, należy dostarczyć:

  • dane testatora, to jest (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
  • dane spadkobiercy, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia lub PESEL adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku, gdy testament zawiera zapis lub zapis windykacyjny:

  • odpis zwykły księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego jest prowadzona, 
  • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  • przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową.