Czynności notarialne - Ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaż

Do umowy ustanowienia odrębnej własności, należy dostarczyć:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • dodatkowo, w przypadku firm – nr KRS lub REGON, NIP, uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności, o ile jest wymagana,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 • podstawa nabycia, np. jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • odpis zwykły z księgi wieczystej / numer księgi wieczystej – dotyczy to księgi macierzystej,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu będącego przedmiotem umowy,
 • rzut lokalu z zaznaczeniem na kondygnacji budynku, 
 • rzut pomieszczenia przynależnego do lokalu z zaznaczeniem na kondygnacji budynku,
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem umowy, 
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, dla działki, na której posadowiony jest budynek z danym lokalem (opatrzony klauzulą, iż stanowi podstawę dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 • wypis z kartoteki lokali, dla lokalu będącego przedmiotem umowy (opatrzony klauzulą, iż stanowi podstawę dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 • zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji , ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,
 • zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) potwierdzające, że działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku 
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru dla budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, 
 • zestawienie powierzchni lokali w budynku z ułamkiem przypadającym na dane lokale,
 • ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę.