Czynności notarialne - Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, należy dostarczyć:

  • dane osoby poddającej się egzekucji (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji), 
  • a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie danej czynności, o ile jest wymagana,
  • dane wierzyciela, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, a w przypadku, jeśli wierzycielem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
  • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, dzierżawy, pożyczki, dotacje z Funduszu Pracy lub EFS itp.).