Czynności notarialne - Poświadczenia

WŁASNORĘCZNOŚĆ PODPISU

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna, zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie, dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Do poświadczenia podpisu wystarczy obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony. Osoba ta, powinna stawić się osobiście, ze swoim ważnym dokumentem tożsamości oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

ZGODNOŚĆ ODPISU LUB WYCIĄGU Z OKAZANYM DOKUMENTEM

W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii ze swoim ważnym dokumentem tożsamości.

DATA OKAZANIA DOKUMENTU (DATA PEWNA)

W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).