Czynności notarialne - Umowa o dożywocie

Podstawowe dokumenty i informacje wymagane do umowy o dożywocie:

 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • określenie przedmiotu umowy,
 • podstawa nabycia, np. jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, 
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu,
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy,
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu,
 • przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa,
 • jeśli przedmiot umowy jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka) o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
 • jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu umowy) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Dodatkowe dokumenty wymagane do umowy dożywocia związanej z przeniesieniem własności działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do ksiąg wieczystych, dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta potwierdzające, że przedmiotowa działka nie jest objęta uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,
 • zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) potwierdzające, że przedmiotowa działka nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, 
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została dla przedmiotowej nieruchomości wydana,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej w przypadku:
  a) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej, a inna na wypisie z rejestru gruntów),
  b) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej,
  c) założenia nowej księgi wieczystej,
  d) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działek mniejszych niż 30a,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Dodatkowe dokumenty do umowy dożywocia nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny:

 • odpis księgi wieczystej / numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o podjętej uchwale o rewitalizacji i prawie pierwokupu lub braku takich uchwał dla nieruchomości,
 • opcjonalnie: zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu oraz zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.