Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zmianami)

Art. 79. Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne:
  • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o dożywocie,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej,
  • umowy majątkowe małżeńskie: rozdzielność majątkowa przed zawarciem małżeństwa (tzw. intercyza), rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności, ograniczenie wspólności oraz umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy spółek: umowa spółki z o.o., zawiązanie spółki akcyjnej, statut spółki akcyjnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej, statut spółki komandytowo-akcyjnej, umowa spółki cywilnej, zbycie udziałów (np. sprzedaż udziałów), zbycie akcji (np. sprzedaż akcji), umowa pożyczki, oświadczenie o przystąpieniu do spółki, oświadczenie o objęciu udziałów, oświadczenie o objęciu akcji, przekształcenie spółki, przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, połączenie spółek, podział spółki, zbycie przedsiębiorstwa (np. sprzedaż przedsiębiorstwa),
  • oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • umowy lub oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych, przesyłu oraz użytkowania,
  • testamenty: testament z poleceniem, testament z zapisem, zapis windykacyjny, wydziedziczenie, wykonawca testamentu a także otwarcie i ogłoszenie testamentu, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku,
  • pełnomocnictwa,
  • najem okazjonalny
  • inne czynności: „Nowy bankowy tytuł egzekucyjny”, fundacja, użyczenie samochodu, protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, umowa alimentacyjna, umowa renty,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizyczne,
 • sporządza poświadczenia; w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej,
 • spisuje protokoły: protokół dziedziczenia, protokół ze zgromadzenia wspólników, protokół z walnego zgromadzenia, protokół z posiedzenia zarządu, protokół z otwarcia strony internetowej oraz inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne (np. protokół poszukiwania informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów) , a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.


Art. 80.
§ 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone prze notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
§ 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
§ 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
§ 4. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1.

Art. 81.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Art. 82.
Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.

Art. 83.
§ 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.